Brf Glasbruket 3

Trivsel- och ordningsregler för Brf Glasbruket 3

Med stöd av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.

 1. Bostadsrättshavare skall vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt. Detta gäller även bostadsrättshavarens familj, gäster och eventuella hyresgäster.
 2. Om det i lägenheten uppstår sådan skada, att avhjälpandet inte kan uppskjutas, t ex vattenläckage eller stopp i avlopp, skall bostadsrättshavaren omedelbart åtgärda skadan och därefter underrätta styrelsen. Ansvarsfördelning mellan förening och bostadsrättshavaren framgår av föreningens stadgar och övriga gällande lagar.
 3. I lägenheten får inte förekomma sådana aktiviteter som kan störa övriga bostadsrättshavare. Yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas utan styrelsens medgivande.
 4. Mellan kl. 22.00 fram till 07.00 får ljudnivån i lägenheterna inte störa de kringboende till exempel med musik, maskintvätt, dammsugning etc.
 5. Vid rökning på balkong, uteplats, gård eller runt fastigheten uppmanas att visa hänsyn till grannar och kringboende.
 6. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Allt övrigt avfall skall bort-transporteras av bostadsrättshavaren. Inget avfall får lämnas utanför avsedda kärl.
 7. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår pga. att fönster eller dörr lämnats öppen.
 8. Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar, för oljud eller skadar lägenheten.
 9. Dörrmattor och andra lösa föremål får inte finnas utanför entrédörr eller i trapphall med hänsyn till städning och av brand- och utrymningsskäl. Trapphusen är ej avsedda för förvaring.
 10. Utomhusantenn (parabol) får ej uppsättas utan styrelsen medgivande.
 11. Markiser, Balkonginklädnad, Balkonginglasning, Klinker och Staket får ej uppsättas utan en skriftlig ansökan som behandlas av styrelsen. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och för underhållet ansvarar bostadsrättshavare på samma grunder som för lägenhetens inre underhåll.
 12. Balkonger/altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. Och vi skakar inte mattor och sängkläder med mera där heller. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket.
 13. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hisshallar eller trappuppgångar får ej ske utan styrelsens medgivande. Inte heller får åverkan göras i fasaden och balkonggolvet genom borrning.
 14. Bostadsrättshavare skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen angående sophus, cykelparkering, garage etc.
 15. Framförande av cyklar och motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma. Cyklar får endast parkeras i cykelställ på gården, i cykelgarage eller annan anvisad plats i garaget. Särskilda platser för parkering i garaget av mopeder och motorcyklar kan hyras efter hänvändelse till styrelsen.

 

Ovanstående regler skall även iakttagas av bostadsrättshavarens familj och gäster samt eventuella hyresgäster.

Trivsel- och ordningsreglerna gäller som komplement till stadgar och övrigt förekommande ordningsföreskrifter (se punkt 14 ovan).

Reglerna revideras av styrelsen vid behov.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Glasbruket 3