Brf Glasbruket 3

Garaget

I Brf Glasbruket 3 finns 43 garageplatser, en tillhörande varje lägenhet. Varje innehavare garanteras en garageplats och det tecknas separata hyresavtal (3 mån uppsägning). Finns det lediga platser kan en innehavare ha mer än en p-plats men då skrivs ett annat hyresavtal med kortare uppsägningstid (1 mån). Kostnaden för ett p-tillstånd är för närvarande 750 kr/mån. 
 
 
Parkeringstillstånd/fjärrkontroller
 
Du som har en eller flera garageplatser ska ha ett parkeringstillstånd väl synligt i rutan som visar att du betalar för dessa. Parkeringstillstånden delas ut av Joakim Frej, Glasbrukskajen 10A, Tel. 070-2501403. Joakim kodar och avkodar också fjärrkontrollerna till garaget.Buteljens samfällighetsförening har upprättat riktlinjer för vad som gäller vid parkering i garaget. Se dokument nedan. Kontakta Styrelsen vid eventuella frågor.

Bilparkering

Vi har lika många parkeringsplatser som lägenheter i garaget och det är viktigt när du parkerar bilen att du tänker på att dom som ska parkera bredvid också får plats.
 
Vid parkering av bilar så är det av yttersta vikt att du parkerar inom rutan/ markeringen så att alla platser kan utnyttjas. Påhäng, t ex cykelställ, på fordon bak får inte sticka ut utanför parkeringsrutan. GA:s styrelse ber Aimo Park kontinuerligt att hålla extra koll på de som parkerar utanför markering, parkering utanför markering kommer att medföra böter. Eventuell oenighet hanteras av berörd bostadsrättsinnehavare direkt med Aimo Park.
 
Se dokument nedan för parkeringsråd. 

 

Laddstationer för elbilar

När du har införskaffat dig en elbil tar du kontakt med styrelsen i första hand och därefter med Joakim Freij. Ett laddningskort skall kvitteras ut för tillgång till el samt du kommer att delges information kring användandet av laddstolpe. Nedanstående riktlinjer är gällande men kan komma att ändras efterhand som föreningen vinner erfarenhet.

  • Totalt 12 laddplatser finns som vi delar med Brf Glasbruket 1 och 2. Tjänsten vi använder är Wallbe.
  • Laddplatserna är i första hand för el- eller/och hybridbilar.
  • Parkera inte på en laddplats om det finns andra lediga platser, det gäller hela garaget. Men finns det inga andra alternativ så är det ok.
  • Det finns ingen garanti för att du som har behov av en laddningsstation alltid är garanterad en fast plats med elstolpe. Vi har fortfarande rörliga platser i vårt garage.
  • Att kunna ladda bilen i garaget är en möjlighet, men ingen garanti. Allt i mån av plats vid laddstolpen eller om man själv har tillräckligt lång sladd.
  • Kostnad 3 kronor/kWh, vilket faktureras från GA en gång per kvartal. Priset kan komma att ändras beroende på kostnadsläget för elen till föreningarna.

För praktiska frågor kontakta Joakim Freij via e-post joakim.freij@live.se

 

Cykelparkering i garaget

Endast konventionella dam- och herrcyklar får placeras i garaget och inom uppmärkta cykelytor. Cyklar av flak- och lådkaraktär får inte placeras på cykelytor, dessa måste hyra mc-yta.

Cyklar får enbart placeras i avsedda cykelparkeringsytor. Det finns ett antal platser till cyklar i garaget, då dessa är fullbelagda så hänvisas du till cykelparkering runt huskropparna. Eftersom antalet cykelplatser i garaget är begränsat ber vi dig att om du inte använder cykeln t ex placerar den i ditt eget förråd.

Cyklar som ställs/parkeras utanför cykelparkeringsytor eller har en olämplig placering i ytan kommer att tas om hand. Dessa magasineras i tre månader och meddelande går ut i alla föreningar. Är inte cykeln uthämtad hos GA:s styrelse inom tre månader kommer cykeln att skrotas/säljas.

Ovan gäller även för cyklar som är att betrakta som skrot (t ex saknar hjul eller andra väsentliga delar för funktionen). Utlösen av cykeln kan ske hos GA:s styrelse mot beskrivning och erläggande av bortforslings-, administrations- och magasineringskostnader.

Orsaken till att cyklar enbart får placeras upp på avsedda ytor är bland annat p g a krav från brandmyndigheterna.

 

 

Dokument